NAJWIĘKSZA JEDNOSTKA PODSUMOWAŁA ROK

Druhny i druhowie z Brzeźna, największej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w gminie Krzymów, spotkali się dwudziestego czwartego lutego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2023 rok. W atmosferze uznania, zarząd jednostki otrzymał jednogłośne absolutorium za swoją pracę i osiągnięcia w minionym roku.

Głosowanie nad absolutorium zostało poprzedzone przedstawieniem sprawozdań przez prezesa jednostki, Tomasza Opszalskiego, naczelnika, Huberta Borowiaka, jednej z opiekunów Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Michaliny Sucharskiej oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Macieja Popielarza.

Ze sprawozdań wynika, że ubiegły rok był dla jednostki z Brzeźna bardzo dynamiczny. Strażacy wyjeżdżali do zdarzeń sześćdziesiąt razy, tyle samo, co w 2022 roku. Było to dwadzieścia jeden pożarów, trzydzieści sześć miejscowych zagrożeń oraz trzy alarmy fałszywe w dobrej wierze.

– Najpoważniejszymi zdarzeniami do jakich byliśmy dysponowani, to na pewno pożar składowiska odpadów w Koninie, gdzie działaliśmy swoimi dwoma zastępami, czyli GCBA jelcz oraz GBA razem z przyczepą. Ciężkimi zdarzeniami również były dwa pożary tartaku w Grodźcu, gdzie działał w styczniu nasz zastęp GBA, a w czerwcu już nasz zastęp GCBA jelcz – mówi Hubert Borowiak, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie.

Strażacy z Brzeźna w minionym roku uczestniczyli w kontroli gotowości operacyjnej plutonu Konin, do którego należy OSP Brzeźno. Polegało to na udziale w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Miejską PSP w Koninie pod kryptonimem „Drwal 2023”. Jednostka brała udział w manewrach gminnych zorganizowanych przez Komendanta Gminnego, Tomasza Opszalskiego z tematyki usuwania wiatrołomów. Strażacy zorganizowali też ćwiczenia wewnętrzne z rozpoznania operacyjnego w firmie Tombig z Brzeźna. Jednostka w minionym roku kupiła z własnego budżetu ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA jelcz. Ponadto zostały zakupione detektor wielogazowy, szelki bezpieczeństwa, ubrania specjalne, buty specjalne, hełmy. W planach na ten rok nadal znajduje się zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków, ponieważ Jednostka Operacyjno-Techniczna ciągle się rozrasta. Jednak najważniejszym wyzwaniem inwestycyjnym na 2024 rok jest zakup quada. Potrzebę posiadania takiego sprzętu tłumaczy prezes jednostki.

– My mamy tu trudne tereny leśne, Złota Góra czy dorzecze Warty. W tych terenach na pewno ciężkimi samochodami nie dojedziemy, a takim quadem z przyczepką można przetransportować czy to sprzęt pożarniczy, czy to strażaków, czy tak jak teraz mają miejsce lokalne podtopienia, wzmocnienie wałów, to na pewno przewóz worków z piaskami czy sprzętu podręcznego dla strażaków. Wiele zastosowań. Coraz więcej tych zastosowań. To pokazuje w całym kraju, że tego typu pojazdy na pewno są przydatne – mówi Tomasz Opszalski.

Ważną częścią działalności jednostki jest prowadzenie Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W szeregach obu z nich działa ponad trzydzieścioro młodych strażaków, rekrutujących się ze szkół podstawowych w Brzeźnie i Szczepidle. W zebraniu uczestniczyła ich liczna reprezentacja.

Straż z Brzeźna tradycyjnie angażuje się w wydarzenia religijne, patriotyczne, kulturalne i sportowe, których czasami jest organizatorem.

Zebranie było okazją do uhonorowania członków OSP za ich nieoceniony wkład i poświęcenie. Trzech druhów oraz jedna druhna zostali odznaczeni za wieloletnią służbę, co stanowi wyraz uznania za ich niezachwianą determinację i oddanie sprawie. Byli to druhowie Leszek Staszak, Bartosz Grabowski, Kacper Radoszewski – dziesięć lat wysługi i druhna Małgorzata Sucharska, dwadzieścia pięć lat wysługi.  

Ponadto, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została wyróżniona odznakami, co podkreśla znaczenie młodego pokolenia w kształtowaniu przyszłości OSP w Brzeźnie.

Srebrnymi odznakami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zostali uhonorowani druhny Malwina Andrzejak, Wiktora Augustyn, Julia Garwol, Urszula Woźniak, Martyna Opszalska, Gabriela Głąbicka i  druh Wojciech Swaciński. Brązowe odznaki przyznane zostały druhnie Joannie Woźniak i druhowi Gabrielowi Garwolowi.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wyrazili swoje gratulacje zarządowi jednostki. Podkreślali również szeroki zakres działań OSP Brzeźno, który wykracza poza podstawowe działania ratowniczo-gaśnicze, obejmując również działalność społeczną, edukacyjną, kulturalną i sportową.

Jednakże zebranie nie obyło się bez poruszenia ważnych kwestii dotyczących przyszłości jednostki. Druh Błażej Rakowski zwrócił uwagę na dysproporcje w finansowaniu z funduszy zewnętrznych, które wystąpiły w ciągu ostatnich sześciu lat pomiędzy jednostkami działającymi w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, czyli strażami z Brzeźna, Paprotni i Krzymowa. Dane przedstawione przez druha Rakowskiego ukazały, że mimo iż jednostka z Brzeźna jest największa i najczęściej wyjeżdża do zdarzeń, to w czasie od 2018 do końca 2023 otrzymała najmniejsze wsparcie finansowe. W przeciwieństwie do tego, straż z Krzymowa, mimo że jest mniej liczna i rzadziej uczestniczy w akcjach, pozyskała najwięcej środków.

W tych latach według danych Błażeja Rakowskiego straż z Krzymowa brała udział w stu osiemdziesięciu zdarzeniach, OSP Paprotnia w dwustu trzydziestu siedmiu, a strażacy z Brzeźna uczestniczyli w trzystu siedemdziesięciu pięciu zdarzeniach. Zauważył też, że OSP w Brzeźnie jest największą pod względem liczby członków jednostką ( dziewięćdziesiąt trzy osoby).

– Bilansując te środki zewnętrzne, które wynikały z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dotacji MDP, dotacji covidowej, Funduszu Sprawiedliwości i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wygląda to w następujący sposób: Ogółem środków przez tych sześć lat najwięcej otrzymała jednostka OSP Krzymów, bo otrzymała 1.034.000 złotych. Następnie jednostka OSP Paprotnia 387.800 złotych i OSP Brzeźno 77.800 złotych. Mówimy o środkach zewnętrznych. Już ostatnie cyferki dotyczą samego Funduszu Sprawiedliwości, który był przydzielany jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. I tutaj OSP Krzymów otrzymała 39.700 złotych, OSP Paprotnia 25.200 złotych i OSP Brzeźno 5.400 złotych. Przez sześć lat. Wnioski państwo mogą sobie sami wyciągnąć z tego, jak była finansowana jednostka, która najwięcej wyjeżdża, liczy najwięcej członków i chyba, śmiem twierdzić, że jest najbardziej prężna w regionie. Jakie były kryteria podziału tych środków finansowych przeznaczanych na OSP? Nie wiem – mówił Błażej Rakowski.

To spostrzeżenie stało się punktem wyjścia do refleksji na temat równości i sprawiedliwości w dystrybucji środków, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa działań jednostek OSP.

Zebranie zakończyło się filmem autorstwa druhny Anny Młodziniak dokumentującym działania OSP w Brzeźnie w 2023 roku.

Prezes podziękował też paniom, które przygotowały poczęstunek. To druhny Renata Olejniczak, Ula Szymczak, Małgorzata Sucharska, Karolina Cieszyńska, Agata Olaszewska, Magdalena Frątczak i druhny z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Tomasz Opszalski poprosił zebranych, aby w rozliczeniu podatkowym podarować 1,5% jednostce z Brzeźna.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content