Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze gminnym w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

                                                                                                                                                   Załącznik Nr 1

                                                                                                                               do Zarządzenia Nr RA.120.6.2024

                                                                                                                                        Wójta Gminy Krzymów

                                                                                                                                    z dnia 16 stycznia  2024 roku

                                                                                    

                                                                                              OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze gminnym w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

 1. Informacje ogólne:

1)    Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 573) Wójt Gminy Krzymów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.

2)   Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
 w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

3)    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 1. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział
  w danym konkursie ofert;
 2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela, o
  których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych. 

III. Zadania komisji konkursowych:

Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 573) w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze gminnym w zakresie wspierania
 i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

 1. Powołanie komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej Wójt Gminy Krzymów powoła trzech pracowników Urzędu Gminy Krzymów i po jednym z  przedstawicieli spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów.

 1. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) można składać
 w sekretariacie Urzędu Gminy Krzymów ul. Kościelna 2, w terminie do dnia
07 lutego 2024 r. do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).           

                                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                                   /-/ Danuta Mazur

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content