Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w okresie wakacji 2024 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

  • Chorób układu oddechowego
  • Wad i chorób układu ruchu,

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie w terminie od 02.07-22.07.2024 r.

Dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu zorganizowane zostaną w: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od 08.07-28.07.2024 r.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

1 . Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie — ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.

  1. Wiek — dzieci urodzone w latach 2009-2017 (7-15 lat).
  2. Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2757).

Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko – wniosek można pobrać w Placówce Terenowej KRUS lub dostępny jest na stronie internetowej KRUS: www.qov.pl/krus

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Centralę KRUS. Umowa zawarta z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Przewóz dzieci odbędzie się autokarem wynajętym przez Oddział Regionalny.

Do wniosku należy dołączyć obligatoryjnie wypełnioną informację o stanie zdrowia dziecka, oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny i w drodze powrotnej oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

W przvpadku qdy dziecko leczone jest w Poradni Specjalistycznei, należy dołączyć opinie (zaświadczenie) lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do podiecia rehabilitacii leczniczei. Do wniosku powinny być dołączone również aktualne wyniki badań zlecone przez lekarza wypełniającego wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS w Koninie pod nadzorem wyznaczonego pracownika, odpowiedzialnego za bezpieczny przejazd dzieci na trasie PT- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Koninie tel. 63 240-14-12 lub 63 240-14-18.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content