Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II

W dniu 28.08.2018 r. Gmina Krzymów podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko Działanie 4.3: Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.3.1: Gospodarka wodno-ściekowa. 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 692 742,17 PLN,

w tym dofinansowanie w kwocie: 2 270 813,53 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzymów. Poprawa ta wynikać będzie bezpośrednio z likwidacji nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, a tym samym eliminacji źródeł zanieczyszczania. Brak sieci kanalizacyjnej jest jednym z podstawowych problemów hamujących rozwój społeczno-gospodarczy każdej gminy.

Cele dodatkowe osiągnięte w wyniku realizacji projektu to:

– zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców,

– zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej obszaru,

– poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację zrzutu ścieków nieoczyszczonych obszaru,

– poprawa standardu życia mieszkańców obszaru gminy.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i gleby w aglomeracji, zgodnie z KPOŚK.

Cele środowiskowe:

 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej;
 • poprawa stanu środowiska naturalnego;
 • poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
 • poprawa jakości gleby;
 • zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska;
 • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i ochrona przyrody;
 • odprowadzanie wytworzonych ścieków do obiektu do tego celu przystosowanego, odpowiadającego normom polskim i europejskim.

Cele społeczno-gospodarcze to:

 • stworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego;
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej;
 • stworzenie warunków rozwoju turystyki;
 • zwiększenie atrakcyjności osadniczej;
 • podniesienie poziomu skanalizowania;
 • poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców regionu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej budynków mieszkalnych, co wiąże się z podwyższeniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego;
 • zmniejszenie kosztów środowiska dla gospodarki;
 • dywersyfikacja rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego i agroturystyki;
 • sprawne funkcjonowanie sieci wod-kan.

Wskaźnik produktu:

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 6,34 km

Wskaźnik rezultatu:

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 629 RLM

Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 629 RLM

Na terenie gminy Krzymów powstało 6,611 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Brzeźno, Brzezińskie Holendry, Borowo i Paprotnia, w tym: 6,341 km stanowi część kwalifikowalną a 0,270 km część niekwalifikowalną.

Okres realizacji: od 22.02.2019 r. do 18.06.2021 r.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content