Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”

Okres realizacji: od 03.07.2020 r. do 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 2 919 688,66 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych: 1 936 414,29 zł

Kwota dofinansowania: 1 645 952,13 zł

Projekt realizowany na obszarze gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Bezpośrednimi Beneficjentami są Partnerzy Projektu, tj.: Miasto Konin oraz Gminy: Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto.

Celem projektu jest rozbudowa zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI. Realizacja projektu znacząco wpłynie na poprawę poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w mieście Konin i gminach partnerskich, poprzez rozwój bezpiecznych, spójnych i funkcjonalnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Wybudowanych zostanie 6 dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych na terenie K OSI w mieście Konin (0,36 km) i gminach: Golina (0,51 km), Rzgów (0,64 km), Stare Miasto (1,08 km), Kazimierz Biskupi (0,45 km) i Krzymów (0,41 km) o łącznej długości 3,454 km, budowa efektywnego energetycznie oświetlenia istniejących dróg rowerowych w gminie Kramsk – 25 szt., przeprowadzone zostaną kompleksowe działania informacyjno-promocyjne (zakup i montaż tablic informacyjnych – 14 szt. i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach – 1 kpl.) oraz opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu – studium wykonalności (usługa – 1).

Działania realizowane na terenie gminy Krzymów:

Budowa ścieżki rowerowej w m. Rożek Krzymowski o długości 407 m.

Całkowita wartość zadania: 323 322,97 zł

Kwota dofinansowania: 205 000,00 zł

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content